Return to Акредитація

Експертні висновки акредитаційної експертизи спец. 5.05090304 “Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку”

Експертні_висновки-304

 

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/akreditatsiya/ekspertni-vysnovky-akredytatsijnoi-ekspertyzy-spets-5-05090304-vyrobnytstvo-aparatury-avtomatychnoho-elektrozv-iazku