Return to Спеціальності

Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

АКТУАЛЬНІСТЬ

Електроніка є важливою галуззю технології, яка забезпечує функціонування багатьох сучасних пристроїв і систем. Вона використовується в електронних пристроях, таких як комп’ютери, телефони, телевізори, медичні прилади, автомобілі, літаки та інші. Електроніка дозволяє зберігати, передавати та обробляти інформацію, що є важливим для розвитку науки, технології та економіки. Крім того, електроніка є одним з найшвидше зростаючих секторів господарства, що стимулює інновації та розвиток нових технологій. Отже, актуальність електроніки полягає в її значенні для сучасного світу та можливостях для майбутнього розвитку.

Спеціальність 171 Електроніка. Метою навчання є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей та інших особистих якостей, достатніх для розв’язання складних спеціалізованих теоретичних та практичних задач розробки, проєктування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних пристроїв та систем.

За освітньою програмою «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» випускники коледжу отримують кваліфікацію фаховий молодший бакалавр з електроніки. Термін навчання складає 3 роки 10 місяців.

Здобувачі освіти отримують фундаментальні знання з електротехніки, електроніки, програмування, математики та фізики. Вони навчаються розробці та тестуванню електронних систем, програмуванню електронних пристроїв та систем, вивчають такі дисципліни:

 • Безпека життєдіяльності, основи охорони праці

 • Фізика

 • Механіка

 • Інженерна та комп’ютерна графіка

 • Обчислювальна техніка та програмування

 • Теорія електричних та магнітних кіл

 • Економіка промисловості, основи підприємництва

 • Інноваційні технології

 • Радіоелектроніка

 • Основи метрології та технічні вимірювання

 • Основи матеріалознавства та матеріали електронних апаратів,

 • Прикладна хімія

 • Радіоавтоматика, джерела електроживлення

 • Обчислювальні та мікропроцесорні пристрої в електронних апаратах

 • Мікросхемотехніка

 • Конструювання ВЕТ і САПР

 • Контроль якості ВЕТ, стандартизація

 • Антенно- фідерні пристрої, пристрої надвисоких частот, ТО і ремонт

 • Пристрої надвисоких частот в радіотехніці

 • ТО, ремонт та регулювання побутових електронних пристроїв

 • ТО, ремонт радіоелектронних приладів

 • Основи автоматичного керування та робототехніки

 • Основи робототехніка та проектний практикум

Перелік компетентностей випускника:

 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 • здатність до письмової й усної комунікації державною мовою.

 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.

 • Здатність працювати в команді.

 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 • Розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя.

 • Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економікий. права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.

 • Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії

 • Знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

 • Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знанням.

 • Здатність інтегрувати знання фундаментальних розділів фізики та хімії для розуміння процесів твердотільної, функціональної та енергетичної електроніки, електротехніки.

 • Здатність до оцінювання і врахування економічних, соціальних, технологічних та екологічних чинників, що впливають на інжинірингову діяльність в галузі електроніки.

 • Здатність до проведення досліджень характеристик аналогових та цифрових компонентів й пристроїв, мікропроцесорних та електронних систем, оцінювати результати експериментальних даних і отриманих рішень.

 • Здатність до забезпечення показників якості та надійності електроних систем.

 • Здатність до застосовування законодавчої бази, а також державних та міжнародних вимог, практик і стандартів з метою здійснення професійної діяльності в галузі електроніки.

 • Здатність оцінювати і описувати процеси у приладах, пристроях та системах електроніки за допомогою аналітичних методів, засобів моделювання та результатів експериментальних досліджень.

 • Здатність застосовувати та створювати компоненти виробів електронної техніки багатопланового використання.

 • Здатність контролювати і діагностувати стан обладнання і їх елементів, застосовувати сучасні електронні компоненти та технічні засоби, виконувати профілактику, технічне обслуговування, ремонт та регулювання електронних пристроїв.

 • Здатність до використовування спеціального програмного та апаратного забезпечення з використанням сучасних цифрових технологій у професійній діяльності.

 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння при електричних та конструктивних розрахунках вузлів виробів електронної техніки.

 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі креслення для виконання креслень на різних стадіях проектування.

 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички, вибирати і обґрунтовувати вузли виробів електронної техніки.

 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі безпеки життєдіяльності для захисту особистого життя в умовах впливу негативних факторів оточуючого середовища.

 • Здатність використовувати знання теорії електричних та магнітних кіл при розробці та виготовленні виробів електронної техніки.

 • Здатність застосовувати сучасні методи контролю якості виробництва, проводити тестування, сертифікацію та експертизу виробничого обладнання, деталей, вузлів та готових електронних виробів та пристроїв.

Зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання:

 • Використовувати сучасні комп’ютерно-інтегровані технології для вирішення задач автоматизованого проєктування, конструювання та діагностики елементів та пристроїв електронних систем, демонструвати навички програмування, аналізу та відображення результатів вимірювання та контролю.

 • Здійснювати пошук, аналіз та узагальнення потрібної інформації з різних джерел для вирішенні задач професійного спрямування.

 • Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською та іноземною мовами.

 • Уміти демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування

 • Оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, розуміти основи твердотільної, функціональної, квантової та енергетичної електроніки, електротехніки, аналогової та цифрової схемотехніки, перетворювальної та мікропроцесорної техніки.

 • Володіти методами розрахунку типових елементів електроніки та виконувати конструкторсько-технологічні розрахунки електронних пристроїв та систем (розрахунки на надійність, механічний вплив, теплові режим, технологічність).

 • Дотримуватися норм сучасної української ділової та професійної мови.

 • Здійснювати діагностику технічного стану електронних пристроїв і систем та їх елементів.

 • Застосовувати методи математичного моделювання і оптимізації електронних систем для розробки автоматизованих та роботизованих виробничих комплексів.

 • Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди при вирішенні технічних та організаційних задач у професійній діяльності.

 • Застосовувати сучасні методи контролю якості виробництва, проводити тестування, сертифікацію та експертизу виробничого обладнання, деталей, вузлів та готових електронних пристроїв

 • Уміти користуватись спеціалізованими вимірювальними приладами та системами в процесі діагностики стану обладнання.

 • Уміти виконувати аналіз з відмов та несправностей, визначати їх у гарантований термін експлуатації.

 • Знати та розуміти функціонування пристроїв та систем електронної техніки різного призначення та перспективи вдосконалення.

 • Уміти адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.

 • Здатність застосовувати набуті теоретичні знання в практиці відповідно до професійного спрямування.

 • Знати основні способи формування, перетворення, обробки та передачі сигналів та їх характеристики.

 • Розробляти програмне забезпечення для вбудованих систем на основі мікроконтролерів, тестувати, впроваджувати, експлуатувати апаратно-програмні засоби.

 • Знати принципи роботи і застосування аналогової і цифрової компонентної бази радіоелектронних пристроїв та систем електроніки.

Як фахівець у галузі електроніки, вам доведеться займатися проєктуванням, розробкою та виробництвом електронних пристроїв та систем. Ви будете працювати з різноманітними компонентами, такими як транзистори, діоди, інтегральні схеми та інші, для створення нових технологій та пристроїв.

Ваші знання та навички також можуть бути корисними в розробці програмного забезпечення для електронних пристроїв та систем. Ви можете займатися дослідженнями та розробкою нових технологій, які можуть бути використані в різних галузях, таких як медицина, автомобільна промисловість, аерокосмічна індустрія та інші.

Ваша робота може включати такі завдання, як проєктування схем, розробка програмного забезпечення, випробування та налагодження електронних систем, аналіз даних та розробка нових технологій.

Як фахівець у галузі електроніки, ви можете працювати в різних компаніях, таких як виробники електронних пристроїв, розробники програмного забезпечення, провайдери послуг з інформаційних технологій та інші. Ваші навички можуть бути корисними в будь-якій галузі, де використовуються електронні пристрої та системи.

Сфера діяльності випускника

Сфера діяльності випускника по спеціальності електроніка включає проєктування, розробку та виробництво електронних пристроїв та систем, дослідження та розробку нових технологій, розробку програмного забезпечення для електронних пристроїв та систем, випробування та налагодження електронних систем, аналіз даних та розробку нових технологій. Випускник може працювати в різних компаніях, таких як виробники електронних пристроїв, розробники програмного забезпечення, провайдери послуг з інформаційних технологій та інші.

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання в університетах, отримати ступінь бакалавра чи магістра та розширити свої знання та навички.

Також випускники можуть знайти роботу на різних посадах у компаніях, що займаються розробкою та виробництвом електронних пристроїв та систем, а також у наукових дослідних центрах та університетах.

Отже, спеціальність “Електроніка” в коледжі є прекрасною можливістю для тих, хто бажає займатися розробкою та виробництвом електронних пристроїв та систем, а також для тих, хто цікавиться науковими дослідженнями та підприємницькою діяльністю.

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/full-time/elektronni-pristroyi-ta-sistemi

Залишити відповідь