Return to Спеціальності

Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

Актуальність

Комп’ютерна інженерія – це спеціальність, яка об’єднує інформатику, програмну інженерію, комп’ютерні мережеві технології, які необхідні для проєктування та обслуговування комп’ютерних систем, тобто апаратного та програмного забезпечення.

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні проєктувати, розробляти, впроваджувати та підтримувати комп’ютерні системи і мережі, працювати в науково-дослідних установах, ІТ-компаніях, навчальних закладах та державних організаціях. Здобувачі освіти вивчають основи комп’ютерної техніки, мікропроцесорні системи, комп’ютерні мережі, операційні системи, програмування, Інтернет-технології та інші дисципліни, пов’язані з комп’ютерною інженерією.

За освітньою програмою «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» освітньо-професійного ступеню фахового молодшого бакалавра випускники коледжу отримують кваліфікацію «фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії». Термін навчання складає 3 роки 10 місяців.

За освітньою програмою «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» здобувачі освіти отримують фундаментальні знання з комп’ютерної графіки та електроніки, сучасних мов і технологій програмування, архітектури комп’ютерів, мікропроцесорних систем і комп’ютерних мереж, новітніх інформаційних технологій, вивчають такі дисципліни:

 • Програмування
 • Комп’ютерна електроніка
 • Архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Периферійні пристрої
 • Системне програмування
 • Операційні системи
 • Комп’ютерні системи і мережі
 • Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж
 • Економіка та планування виробництва
 • Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
 • Інформаційні системи фінансової діяльності
 • Технології WEB-дизайну
 • Відеоінформаційні технології
 • Захист інформації в КС

 

Перелік компетентностей випускника:

 • здатність використовувати теоретичні та фундаментальні знання, уміння і навички для успішного розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі або навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризується комплектністю та невизначеністю умов;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу;
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність застосувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так письмово;
 • здатність спілкуватися іноземною мовою;
 • навички міжособистісної взаємодії;
 • уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права і свобод людини і громадянина в Україні;
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальної системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
 • уміння приймати обґрунтовані рішення;
 • уміння працювати самостійно;
 • навички використання інформаційних та комунікативних технологій;
 • здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;
 • знання та розуміння предметної області та фаху.
 • здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії;
 • здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення;
 • здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж;
 • здатність використовувати засоби і системи автоматизації проєктування до розроблення компонентів комп’ютерних систем і мереж, Інтернет-додатків;
 • здатність проєктувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні системи і мережі різного виду та призначення;
 • здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем і мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків;
 • готовність брати участь у роботах з впровадження комп’ютерних систем і мереж, введення їх до експлуатації на об’єктах різного призначення;
 • здатність системно адмініструвати, використовувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи;
 • здатність здійснювати організацію робочих місць, їхнє технічне оснащення, розміщення комп’ютерного устаткування;
 • здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентації, науково-технічних звітів;
 • здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їхніх компонентів шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;
 • здатність використовувати сучасні методи і технології обробки мультимедійної інформації;
 • здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних і інформаційних технологій, визначати обмеження цих технологій;
 • здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення;
 • здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання:

 • знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем і мереж;
 • мати навички проведення експериментів, збирання даних та моделювання в комп’ютерних системах;
 • знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії;
 • знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті;
 • мати знання основ економіки та менеджменту;
 • вміти ідентифікувати, класифікувати, описувати, налаштовувати та оцінювати роботу комп’ютерних систем та їх компонентів;
 • вміти визначати діагностичні параметри, підбирати та користуватися діагностичним обладнанням, виконувати технічне обслуговування засобів комп’ютерних систем і мереж;
 • вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності;
 • вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей;
 • вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-технічних засобів комп’ютерних систем і мереж для вирішення технічних задач спеціальності;
 • вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, розраховувати, експлуатувати типове для спеціальності обладнання;
 • вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язування задач комп’ютерної інженерії;
 • вміти ефективно працювати як індивідуально, так і в складі команди;
 • вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;
 • вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою;
 • вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення;
 • спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською та англійською мовою;
 • використовувати інформаційні технології для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівні;
 • здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та реалізувати у межах компетенції рішення;
 • усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення креативного мислення;
 • якісно виконувати роботу та досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

 

Можливості працевлаштування:

Функціональні обов’язки фахівця зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія охоплюють широке коло науково-технічної та виробничої діяльності – від технічного обслуговування комп’ютерних систем і мереж до виконання наукових досліджень, об’єктом яких є комп’ютерні технічні та програмні засоби.

Сфера діяльності фахового молодшого бакалавра:

 • робота з обслуговування, створення, інсталяції, модернізації та експлуатації програмного системного забезпечення і технічних засобів комп’ютерних систем;
 • виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування;
 • виробництво електронної апаратури побутового призначення;
 • ремонт і технічне обслуговування електронного устаткування;
 • діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;
 • оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах;
 • торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням;
 • видання комп’ютерних ігор та іншого програмного забезпечення;
 • комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність;
 • створення програмного забезпечення для вбудованих та мобільних комп’ютерних систем;
 • проєктування, налагодження та обслуговування комп’ютерних мереж;
 • встановлення та супроводження програмно-апаратних комплексів різного призначення;
 • проєктування мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв;
 • ремонт комп’ютерів, побутових виробів і периферійного устаткування.

 

Перспективи:

Розробка і впровадження інформаційних технологій в області комп’ютерних систем на сьогодні є дуже актуальним завданням і однією з найбільш затребуваних спеціальностей в Європі та всьому світі. Основними місцями роботи випускників є: великі промислові підприємства, банки, державні служби, ІТ відділи різноманітних підприємств, вітчизняні та закордонні компанії, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення та web-проєктів.

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/full-time/komp-inzheneriya

Залишити відповідь